Phòng Điều dưỡng

                                     cán bộ phòng điều dưỡng
 1. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa – Hưng Hà qua hơn 5 năm xây dựng và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên , hộ sinh chăm sóc người bệnh theo quy định và một số các chức năng theo quy chế Bệnh viện. Ngoài các chức năng nhiệm vụ trên lãnh đạo phòng còn được giám đốc Bệnh viện giao cùng phụ trách quản lý công tác Ban kiểm soát chất lượng Bệnh viện và phụ trách tổ Dinh dưỡng.

 1. Nhân  lực

Phòng Điều dưỡng có 03 cán bộ; trong đó có 02 cử nhân điều dưỡng, 01 cao đẳng điều dưỡng.

 1. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ

3.1. Tổ chức

Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động như:

– Công tác quản lý, giám sát các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.

– Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

3.2. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07 hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện:

1.Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
2.Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình  giám đốc bệnh viện phê duyệt.
4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.
5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
6. Phối hợp với phòng  Kế hoạch Tổng hợp  trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên.
7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
8. Phối hợp với phòng NCKH – ĐN – ĐT – CĐT  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

9.Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

 1. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
  11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
 2. Kết quả hoạt động

4.1. Công tác giám sát chăm sóc phục vụ bệnh nhân

Đây là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý giám sát  lĩnh vực chăm sóc của điều dưỡng. Việc điều dưỡng tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ chăm sóc người bệnh theo chỉ định điều trị là vô cùng cần thiết; đảm bảo sự an toàn trong công tác y tế cho người bệnh, bản thân và Bệnh viện; đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc ngày càng cao của người bệnh.

– Các các điều dưỡng cơ bản thực hiện tốt 5 đúng: Đúng thuốc, đúng người bệnh, đúng liều, đúng đường, đúng thời gian.
– Thực hiện an toàn người bệnh, an toàn phẫu thuật; Tiêm an toàn
– Tham gia công tác cấp phát, bảo quản, sử dụng, quản lý thuốc tốt.
– Thực hiện các buổi tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng về chăm sóc dinh dưỡng, điều dưỡng, …

Hàng tuần, tháng phòng xây dựng kế hoạch cùng với điều dưỡng trưởng các khoa và tổ Kiểm soát nhiễn khuẩn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ bệnh nhân.

Thường  xuyên duy trì chế độ họp hội đồng người bệnh cấp khoa 01 lần/tháng và họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện 01 lần/6 tháng, để lĩnh hội ý kiến người bệnh cũng như phát huy tính dân chủ, sự sáng tạo của người bệnh nhằm xây dựng Bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn.

Tổ chức họp điều dưỡng trưởng khoa; thông báo, phổ biến các hoạt động của Bệnh viện, những khó khăn, tồn tại trong công tác chăm sóc người bệnh, những ý kiến phản ảnh của người bệnh  thông qua họp hội đồng người bệnh và phiếu thăm dò ý kiến bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý, đồng thời đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện về quản lý và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

Lấy ý kiến thăm dò người bệnh đến khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện, hàng tháng báo cáo lãnh đạo Bệnh viện kết quả thăm dò để lãnh đạo biểu dương khen thưởng và giải quyết khắc phục kịp thời những ý kiến phản ảnh từ người bệnh.

Kiểm tra công tác trật tự vệ sinh bệnh phòng.

Xây dựng các quy định, quy trình chăm sóc người bệnh và các hoạt động khác.

4.2. Công tác phòng chống nhiễm khuẩn

Nhiễm khuẩn Bệnh viện là một yếu tố gây ảnh hưởng cho người bệnh và cộng đồng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tốn kém về kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn tiến hành thực hành công tác chống nhiễm khuẩn.

Triển khai, kiểm tra giám sát việc rửa tay thường quy trong chăm sóc bệnh nhân. Sử dụng dung dịch sát khuẩn ở các khoa.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám việc thực hiện phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Tập huấn công tác phân loại , thu gom, quản lý, vận chuyển rác thải theo quy định.

4.3. Công tác thực hành Điều dưỡng:
– Các các điều dưỡng tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng thực hành cho các các điều dưỡng như tiêm an toàn, tiêm truyền trị liệu, … Nhìn chung các khoa, phòng đã duy trì hoạt động, thực hiện đúng qui trình kỹ thuật chuyên môn, góp phần phòng ngừa hạn chế nhiễm khuẩn, lây chéo trong bệnh viện.
– Phối hợp cùng các khoa, phòng thực hiện tốt qui chế chống nhiễm khuẩn, quản lý, xử lý chất thải y tế và thực hiện triệt để hệ thống tiệt khuẩn tập trung.
– Thực hiện 5S hàng tuần tại các khoa phòng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và hiệu quả công việc.
– Hưởng ứng phong trào Xanh- Sạch- Đẹp của Bộ y tế Phòng Điều dưỡng kết hợp với công đoàn bệnh viện triển khai trang bị cây xanh và gọn gàng trong trật tự nội vụ  trong các khoa phòng, đã được người bệnh, gia đình người bệnh và nhân dân đánh giá cao.

4.4. Quản lý điều phối nguồn lực

Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc tuyển dụng nhân lực điều dưỡng hàng năm.

4.5. Công tác kiểm soát chất lượng Bệnh viện

Cùng với ban Kiểm soát chất lượng Bệnh viện kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn, ứng xử giao tiếp, các điều kiện an toàn người bệnh, xây dựng Bệnh viện xanh sạch đẹp…

4.6. Công tác dinh dưỡng

Lãnh đạo Bệnh viện giao trưởng phòng Điều dưỡng phụ trách tổ dinh dưỡng tư vấn và xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho người bệnh.

4.7. Các hoạt động khác

Tham gia các hoạt động chung của Bệnh viện, công tác đảng, đoàn.

Hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Bệnh viện, Công đoàn phát động. Hưởng ứng các vận động từ thiện ĐD, KTV đã tham gia một cách tích cực đóng góp các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt, bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn…

 1. Hướng phát triển
 2. Phối hợp chặt chẽ phòng Tổ chức Hành chính đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý thực hiện có hiệu  quả trong công tác Chăm sóc người bệnh.
 3. Tổ chức sắp xếp cho ĐD tham gia các khóa học nâng cao trình độ: chuyên ngành, đại học và sau đại học,…
 4. Thay đổi tư duy của người ĐD thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát.
 5. Xây dựng hình ảnh người ĐD bệnh viện đa khoa Lâm Hoa – Hưng Hà có kiến thức, có kỹ năng, hòa nhã lịch sự, tự tin, sống có lý tưởng và năng động trong công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *